.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


Rita: Money Market Account

Virginie: Dong

Andělín: West Virginia

Virgínie: cross-platform

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Aktuality

02.09.2011 - Ahoj v??em, A je to tady. Mrkn?te na www.cube.eu, kde m???ete vid?t t??eba V???? nov??, budouc? bike, ale hlavn? pozor je tu sout??: Kdo jako prvn? uhodne p??esn? m?sto, kde se nach??zej? cyklist? na stran? 54 (kdo bude p??esn?j???, ten dostane v??hru). V?t?zov? a Ceny budou p??ed??ny p??i Sella bike prom?t??n? 15.10.2011 v pros­tor??ch Radničn?ho skl?pku. O co se Hraje? 1.M?sto Brzdov?? kotouč Air cutter Aligator 160 mm (Pozor v p???pad?, ?e vyhraje Pepa Novotn??, tak jej nedostane a rovnou se posouv?? k dal???m cen??m ?? on v? proč:-)) 2.M?sto čern?? termoplastov?? ko???k Pakli + l??hev 0,7 l 3.Nejlep??? MTB du??e s Auto, nebo Galuskov??m ventilkem. Odpov?di pos?lejte na info (at) sella-bike.cz Sella prezident

02.07.2011 - V leto??n?m roce tu m??me 2 nov? alternativy pro Va??e nov?? kola. Prvn? je MRX co? je česk?? značka, kter?? vych??z? z individualizace stavby (jako SPYDER), ov??em novinkou je d?ky tomu, ?e r??my nab?z? v 6 barevn??ch odst?nech, tak je v??robn? proces značn? krat??? a od objedn??vky za t??den si berete nov? kolo k je?d?n?. 2 značka je LEADER FOX. Tuto značku v??ichni zn??te, tak?e v?te:-)

01.01.2011 - Tak v??s tu v?t??m v dal???m roce. Mkrn?te na kr??tk?? koment???? novoročn? vyj??ďky. Nebudu si tu d??vat hlavu do opr??tky, jako v lo??sk?m roce, ?e ka?d?? t??den bude aktualita, ale slibuji, ?e budou p??ib??vat rychlej???m tempem ne? vloni.

17.11.2010 - Topograf Sella-bike Ivo Huaway po???dil popis 7. Sella vyj??ďky, tak si na n? klikn?te, kde je odkaz na mapu včetn? profilu a dal???ch informac?.

17.11.2010 - Pro v??echny, kdo m??te r??di It??lii v?ce ne? je zdr??vo m??m dobr? zpr??vy. Nov? budete moci zakoupit na SELLE ??pičkov? produkty značek SALICE, KasK, Gaerne, Rudy Project a mnoho dal???ho. Dal??? dobrou zpr??vou je, ?e st??le pokračuje v??prodej kol značky CUBE 2010. Tak?e chcete-li super cenu, m??te nyn? nejlep??? čas.

09.09.2010 - V??em, kdo se ji? nem???ete dočkat model?? 2011, koukn?te na www.cube.eu, kde si m???ete detailn? prohl?dnout modely 2011. Co n??s ček??? Tak v prv? ??ad? Shimano 3*10, p??epracovan? Alu i Karbon r??my a osv?dčen? koncepce odpru?en?. Design se op?t posunul v????e, ke ??kod? včem, kdo koupil Cube 2010, viď Ivo:-)

09.09.2010 - Bab? l?to je??t? nezačalo a bikov? v??prodeje jsou v pln?m proudu. O co se jedn??? Tak napč?klad CUBE zlev??uje leto??n? produkci o cca 15%, stejn? tak Pells a Felt. O dostupnosti jednotliv??ch model?? si pi??te na info (at) sella-bike.cz.

15.08.2010 - A je to tady bl??? se pomalu podzim a ten je jako v?dy ve znamen? SLEV kol. Do konce tohoto t??dne V??m vyv?s?m OPRAVDU ZAJ?MAV?? slevov? cen?ky kol značel CUBE, PELL´S a mo?n?? i FELT. vydr?te, a nebo volejte/mailujte:-)

15.08.2010 - S relativn? velk??m zpo?d?n?m pos?l??m fotky ze 4. – kv?tnov? vyj??ďky po ?esk?m st??edoho???. Koukn?te na n? SEM

15.08.2010 - Po del??? odmlce se zvovu oz?vaj? tepy srdce na Sella-bike. Mrkn?te SEM na nov? fotky zaj?mav??ch kol, kter?? nov? sedlaj? Sella bike??i.

29.05.2010 - p??em????l?te o celop?ru a nev?te, jestli jeto to prav? pro v??s? P??ijeďte se nakazit. Nab?z?me zku??ebn? svezen? na CUBE AMS PRO – XC Full, velikost 20".

29.05.2010 - Omlouv??m se za dlouhou nečinnost na webu. Snad se to zlep???:-). NOV? SLU??BA: chcete v?d?t, kolik v???? Va??e kolo, p??ijeďte si jej zv???it do Sella bike.

18.04.2010 - ZDE jsou fotky z prvn? vyj??ďky 2010 na ???p.

18.04.2010 - Fotky z 2.SELLA vyj??ďky jsou ZDE . Pros?m ostatn? fotografy, aby poslali sv? fotky na info (at) sella-bike.cz – v pln?m rozli??en?. D?ky

16.03.2010 - do prvn? vyj??ďky v leto??n?m roce zb??v?? ji? pouze 11 dn?!!! Jarn? počas? je ji? zaji??t?no a den za dnem se bl???, „vyd?r???j Pianj?r“…

16.03.2010 - Do ´Sortimentu´ p??ibyly dal??? 2 cen?ky. Helmy CRATONI a eletronika CICLOSPORT. Ob? značky zlevnily sv? modely, vzhledem k roku 2009 a jsou tak opravdu VELMI zaj?mav?. Mrkn?te a posuďte sami. DAl??? v??rka cen?k?? ji? brzy:-)

01.03.2010 - V??sledky sout??e ´Poznej horu´ Ačkoliv fotografie m???e vyvolat dojem zasn??en?ho alpsk?ho vrcholku, jedn?? se o ´MAL?? HRADI?T?´. Foceno 30.1.2010 ze zahrady na SELLA z??kladn?. V??herci: Martin Kruncl ?? odpov?ď Hradi??t?. Sice nespecifikoval, ale mo?n?? dob??e ud?lal?? Petr Soukup ?? sice napodruh?, ale ??pln? p??esn? ?? Mal? Hradi??t?. V??herc??m gratuluji a SELLA ceny si mohou vyzvednout na z??kladn?. Teď u? v?te jak jste odpov?dali. A slibovan?? statistika: Jirka K??nsk?? m?l tak? spr??vnou odpov?ď, ale ji? bez v??hry, proto?e odpov?d?l ?? Sella kopec?? Mezi dal???mi typy pak byly: Sn??ka?, Debl?k, Li??č? hora, K????ov?? vrch, Lys?? hora, Radob??l, Trojhora, Lipsk?? hora. Tak douf??m ?e se v??m to l?bilo a brzy bude dal??? sout??. Kompletn? fotka je k nahl?dnut? zde .

07.02.2010 - POZOR SOUT???: a je to tady, mrkn?te sem a napi??te na info (at) sella-bike.cz o jak?? kopec se jedn??. 3 nejrychlej??? vyhraj? skv?l? SELLA du??e dle sv?ho v??b?ru. Uz??v?rka sout??e je 28.2.2010. V??herci budou vyhl????eni zde na webu, včetn? statiskick??ch ??daj??. Hodn? ??t?st?.

24.01.2010 - Douf??m, ?e jste ji? vid?li na sella-bike.rajce.idnes.cz fotky ze Silvestrovsk?ho cyklokrosu. K tomu je??t? jedna fotka prezidenta z www.cyklokros­.cz. Mrkejte sem (fotka DSC-0062

24.01.2010 - PELL´s 2009 V?PRODEJ: koukn?te na Pell´s09 v??prodej modelov? ??ady 2009 a 2008. To se nem???e nel?bit:-)

24.01.2010 - PELL´S 2010: Pell´s, brn?nsk?? v??robce kol kompletn? ´p??ekopal´ nab?dku kol. S nov??mi modely zv??raznil logo i značku. Stejn? tak design pro??el v??raznou ??pravou. Cen?k PELL´S . K tomu je??t? brzy v sortimentu p??ibude v??prodej Pell´s modelov? ??ady 2009.

17.01.2010 - Mo?nost LY??OV?N?: na kola asi jentak nep??jdete, tak v??m nab?z?m 2 mo?nosti: 1. B??ky na Dlouh?m vrchu, jako v??bičku koukn?te SEM . 2 Sjezdovky do Ta??ova, kde s pracovn?ch dnech je VE?ERN? LY??OV?N? od 18–20 hodin, o v?kendu pak 9–16. V ta??ov? jsou v provozu 2 sn??n?? d?la a rolba!!!. Podle Vency to stoj? za to. J?? se tam chyst??m v pond?l? na nočn? ly?ov??n?, douf??m i se SELLA prezidentovou:-)

17.01.2010 - Sella bike 2009 – mrkn?te SEM na ta nejlep??? kola, kter??e si vybrali i n?kte??? z v??s.

17.01.2010 - 1.SELLA 2010: jeliko? 1.1. se nikomu necht?lo, pak prvn? ´t??mov??´ j?zda se jela ve slo?en? Prezident, Martin Cube, Ivo Grunt a Vojta. Koukn?te se TU p??r fragment?? z cesty. Ka?dop??dn? Martin mi uk??zal PAR?DN? SINGLE TRACK , mysl?m, ?e speci??ln? pro Martina Kruncla to bude poh??dka, ale i vy ostatn? se t???te a? sn?hy polev?:-)??

17.01.2010 - Silvestrovsk?? cyklokros: Sella prezident ve společnosti Iva ´Huaway´(v?m ?e to p???i ??patn?, ale to je jedno) p??i z??vod?. Mrkn?te SEM aby jste vid?li, jak? panovaly podm?nky. Pouze SELLA Zden?k vid?l Peklo severu na vlastn? oči. Pro po????dek v??sledky: SELLA prezident: 12 m?sto Ivo ´Huaway´: 16 m?sto (k prezidentovi ztr??ta kola:-). Pro po????dek dal??? informace: Počet z??vodn?k?? 17 (v kategorii 30–40), ov??em podm?nky byly nespravedliv?, proto?e s n??mi startovali i borci na cyklokrosov??ch speci??lech a nad?lili n??m kolo v dob?, kdy jsme mi MTB ujeli asi 100m:-).

14.01.2010 - Dobr?? zpr??va pro ??častn?ky Sella vyj??ď?k. Pr??v? jsem zaregistroval SELLU na www.rajce.net , kde budou nahr??v??ny fotky ze v??ech akc?. Jakmile bude p???d??no fotoalbum, budu v??s na t?chto str??nk??ch informovat. V??hodou bude vy????? kvalita fotek a snadn?j??? prohl??en?.

14.01.2010 - V sekci ´Sortiment´ p??ibyl nov?? cen?k na ??pičkov? funkčn? oblečen? firmy Sport Schwarzkopf – značka HIGHPOINT .

01.01.2010 - V sekci ´SORTIMENT´ naleznete prvn? cen?k na sortiment k produkt??m 2010. A je to CUBE. V????m, ?e V??m ud?l?? radost:-)

01.01.2010 - Tak V??s v?t??m v roce 2010. Ani to nebolelo,co? A co ?e V??s tu letos ček??? Tak hlavn? ??IVOST tohoto webu. Prezident na sebe upletl bič a slibuje aktualizaci webu minim??ln? 1× t??den. Tak?e douf??m, ?e se sem budete vracet čast?ji a ?e informace zde budou pro V??s p???nosn?. A?? V??m to ??lape….

24.12.2009 - P??eji V??m v??em hezk? sv??tky, PF2010 . D?kuji T?mto Sella ROAD sekci, respektive ???rce K??nsk? za ud?l??n? p??ekr??sn? v??nočn? dekorace, kter?? se nav?c v nejvy????? nouzi d?? i sn?st. D?ky a hodn? ??t?st?:-)

06.11.2009 - Pro ty z v??s, kdo se nechystaj? na v??stavu do Brna m??m tu kr??tk?? report. V??stavu bych nazval jak jsem p??i??el o iluze. Mrkn?te SEM . Zde jsou v?ci, co m? zaujalo. 1. Cinelli – k tomu nen? co dodat. Je to prost? skvost, i kdy? v optice ´po v??stave´ hlavn? z pohledu designu. 2. Pells – po dlouh? dob? p?kn?? Hardtail z ?esk? republiky. Pells kompletn? p??epracoval design sv??ch kol a moc mu to slu??elo. 3. Prodoli – česk?? značka, podle jm?na jasn? patrno:-), kter?? d?l?? kr??sn? Airbrushe, ov??em cenov? se nechaj? n??le?it? ocenit. Nicm?n? zde byly k vid?n? prvn? zapleten?? kola ´made in CZECH rep´. Konkr?tn? REMERKS Viking. ??e V??m konstrukce n?koho p??ipom?n??? Po v??stav? si trouf??m odpov?d?t pouze no a co) 6–7 jsou na z??v?r 2 bomb??nky. ??e v??m nen? n??zev v??bec pov?dom?? To je docela mo?n?, ale garantuji v??m, ?e jejich produkty obdivujete pod n??nosy jin??ch p?smenek velice často. Nap???klad posledn? obr??zek se n??padn? podob?? kol??m s divn??m ´S´ ve znaku:-) a to jsme je??t? nevid?li nab?dku zapleten??ch kol, karbonov??ch klik atd. Zdrav?m tak na d??lku komponenty Pells, BBB a dal???. Ach jo. Shrnu-li to, pak v??stava byla pln?? kr??sn??ch kol (Specialized, KTM, Author, Kellys, Cannondale, Scott,…), kter??mi se t??hla jedna nit, kter?? je v??echny spojovala a to byl karbonov?? design r??m?? kol. V??ichni mi p??i??li, ?e si naj?maj? stejn? design?ry. Teprve nyn? se skl??n?m p??ed tvorbou značky CUBE a? k zemi. Hranat?? kola by zde čn?ly sv??m origin??ln?m designem, geometriemi a materi??ly r??m??. Prost? dnes ji? ka?d?? i pod??adn?? značka m?? ve sv? nab?dce celop?ro. Rozd?l mezi Kellys, GF, RM, KTM by jste hledali marn?. Prost? jsou dnes 3–4 koncepce a v??ichni je kupuj?. Z tohoto pohledu jsem r??d, ?e v??m mohu nab?dkout trouf??m si tvrdit individuality (nap???klad FELT se prezentoval v kr??sn? kolekci a v????m, ?e si najde mezi v??mi spoustu spokojen??ch u?ivatel??). Felt byl pro m? nejv?t???m p??ekvapen?m v??stavy.

02.10.2009 - Pro v??echny milovn?ky kvalitn? us??ov? obuvi, jinak ??ečeno GALO??, m??m velice ??patnou zpr??vu. Reklamace bot prob?hla ????dn? a to znamen??, ?e tuto obuv ji? neuvid?te. Moc se za to v??em omlouv??m a slibuji ?e nov?? obuv bude vysoce stanovenou la??ku p??eleze:-).

02.10.2009 - Neuv???iteln? se stalo skutkem. V sekci ´Fotogalerie´ naleznete fotky z neofici??ln? vyj??ďky, kter? se ??častnilo 9 kus??.

08.09.2009 - M??te ji? dost tra??ovek, hroznov?ho cukru, musly? Zde je ??e??en?: Skotsk?? kol??č flapjack – Bike cake: Ingredience – ovesn? vločky 225g – m??slo(hera) 125g – t??tinov?? cukr  125g – med 2–3 l??ce – rozinky – dle chuti lze p??idat slunečnicov??,d????ov?? či ln?n?? sem?nka, o??echy,kokos a podobn?,to v??e v libovoln?m mno?stv?. Postup: V m?se sm?ch??me nejd???ve cukr s m??slem a medem,vytvo???me ka??ovitou hmotu. Pot? p??id??me vločky a dal??? suroviny a d??kladn? prom?ch??me.Na plech polo??me peč?c? pap?r,rovnom?rn? rozprost??eme sm?s,vlo??me do trouby rozeh????t? na 190 st.C a pečeme 20 min. Nechat vychladnout a ztuhnout(tepl?? se rozpad??)a pak teprve kr??jet a konzumovat. Dobrou chu?? D?kuji t?mto CUBE Martinovi :-)

08.09.2009 - Mrkn?te na www.cube.eu . ?ekaj? V??s tam vizualizace model?? kol t?to značky na sez??nu 2010. Stoj? za to. Ale to u? mnoho z V??s v?, ?e:-)

15.07.2009 - Pro mnoho leto??n? sez??na je??t? nezačaloa a u? jsou tu prvn? v??prodeje. JAko prvn? p??edstavily v??prodej značky FELT a PELL´S. Mrkn?te do sortimentu, co to ud?lalo:-)

12.06.2009 - V???en?, pr??v? jsme dos??hli počtu 12 biker??, kte??? se p??ihl??sili na leto??n? Gardu na Lago di Maggiore. To znamen??, ?e počet je kompletn?. ALE je st??le mo?nost 2 dodatečn??ch lid?, kte??? mohou jet. Informace o autech si douf??m ??ekneme na 6.SElla vyj??ďce.

18.05.2009 - L?to se kvapem bl??? a v??ichni ti, co se t???? na Gardu, u? v?, ?e se letos jede na Lago Maggiore. K dne??n?mu dni n??s je 11 (Prezident, Ivo P., Martin K, Jura, Zden?k ?., Jen?k ?., Ale?? Neb., Jirka V., M?ra, Ale??). To znamen??, ?e m??me posledn? 1 m?stečko voln?, p???padn? m???eme roz?????it počet na 14. Tak?e se moc nerozm????lejte a dejte v?d?t, kdo chce jet.

18.05.2009 - Po del??? odmlce jsem vlo?il do fotogalerie fotky z posledn?ch 2 akc?, kter? byly trochu dopln?ny popisem z cesty. Tak se na to pod?vejte:-)

15.03.2009 - V sekci ´SORTIMENT´ p??ibyl nov?? cen?k na v??robky značky EXUSTAR

11.03.2009 - V sekci ´Sortiment´ jsou pov???eny nov? cen?ky kol značky FELT a tlumiče a odpru?en? vidlice MARZOCCHI.

15.02.2009 - Do fotogalerie p??ibyly fotky ze Sella vyj??ďky ´Po stop??ch Prastr??ce Lecha´. Kr??tk?? koment???? bude dod??n do st??edy:-)

01.02.2009 - Tak tu m??me prvn? akcičky. Zvl????t? v p???pad? ´Gardy´ pros?m o informace, jak jste kdo na tom, kdo chce jet, atd (info (at) sella-bike.cz). P??i rozkliknut? na jednotliv? akce se budete dozv?dat dal??? a dal??? podrobnosti….

01.02.2009 - Vzhledem k oslabov??n? koruny byli nuceni dostributo??i jednotliv??ch značek p??ehodnotit cen?k pro rok 2009. Z tohoto d??vodu bude v brzk? dob? n??sledovat navy??ov??n? cen v rozmez? 7–15%.:-(

02.01.2009 - Po dvou letech se op?t vr??tila značka CUBE do nab?dky SELLA. Mrkn?te do SORTIMENTU, kde jsou cen?ky CUBE modelov? ??ady 2009. Uvid?te, ?e se jedn?? zat?m o nejlep??? pom?r kvalita/cena, co n??m sez??na 2009 p??ipravila:-).

02.01.2009 - P??eji V??m v??e nejlep??? do roku 2009. PF2009

23.12.2008 - Ahoj, pro v??echny, kte??? pojedete na 1. SELLA vyj??ďku v roce 2009 m??m dobrou zpr??vu. Ka?d?? dostane DVD s cel??m materi??lem za rok 2008!!! Tak?e v 10:00 na Sella z??kladn? a s ??steč??ky se potk??me u Ovč??rny. Ahoj

14.12.2008 - Po del??? dob? se v??m hl??s?m ze SELLA-Bike z??kladny. Na sv?t dopad?? finančn? krize a co s t?m provede Sella Bike? Roz?????? nab?dku. Po dvou letech za??azujeme op?t do nab?dky skv?l?? kola n?meck? značky CUBE. Cen?k, kter?? se objev? do konce tohoto t??dne mnoh??m z V??s vyraz? dech! Sledujte akce a ´Co se d?je´, zač?n??me novou sez??nu 2009:-)

29.10.2008 - Pro ty, kter??m nevych??z? kolo, vzhledem k brzk? tm? nab?z?m vyj??ďky v noci. P??edb??n? se bude jezdit ka?d?? čtvrtek, nebo ??ter?? v 19:00. Tak kdo m??te chu?? spojit sv? sv?tlo s prezidensk??m Blackburnem, dejte v?d?t.

29.10.2008 - Tak je pov???en?? z?ejm? posledn? leto??n? ofici??ln? vyj??ďka SELLA BIKE CLUBU. Tak?e omluvenky se neberou a pokud si n?kdo chcete rad?ji u???znout nohu, ani to v??m asi nepom???e. Pokud by se v??m 8:14 (odjezd vlaku) zd??lo brzy, pak lze jet je??t? v 10:14, ale boj?m se, ?e v tu dobu ji? brzy budou zhas?nat.

09.10.2008 - Pro v?ce detail?? o vyj??ďce č?slo 6, kter?? se jede 18.10. mrkn?te SEM

09.09.2008 - Naprosto ??okuj?c? zpr??vu čt?te tady . Teď u? koupit jenom ty po????dn? ban??ny, zavolat Dr. Ferrarimu a jed???m:-)

09.09.2008 - po dlouh?m čase m?? Venca konečn? ve sv?m profilu fotografie, tak V??s v??echny pros?m, pod?vejte se na n?j:-)

09.09.2008 - Po dlouh? dob? je zde report z p??t? vyj??ďky do Lu?ick??ch hor. ?t?te jej v akc?ch, nebo zde

09.09.2008 - Mrkn?te do ´Hotbombu´ nebo zde na akčn? ceny pro m?s?c z?????. Vyp?ch bych z n?ho ceny kotoučov??ch brzd, n??boj?? DT hugi 240!!! a mnoho dal???ho.

26.08.2008 - A je tu dal??? v??prodejov?? akce. Tentokr??t na v??born?? kola FELT. Mrkn?te na to v Hotbombu a nebo p???mo tady

18.08.2008 - V???en? ??častn?ci Caldonazza. Jedna nep???jemn?? zpr??va. Jak jste jist? četli od na??eho tiskov?ho mluvč?ho Jirka, Emanuele Sella byl pozitivn? testov??n na Epo, kter? zakoupil v Sella kr??mu. Bohu?el tato skutečnost mu nedovoluje aby se z??častnil sl?ben? vyj??ďky na Caldonazzu. P??eklad ofici??ln?ho prohl????en?, kter? n??m zaslal jeho tiskov?? mluvč? Cadenc Teppino „Emanuel se bohu?el nedostav? na Caldonazzo, proto?e si mus? balit kufry od sv?ho chlebod??rce a hledat nov?ho. V????m, ?e cel?? spikleneck?? propaganda, kter?? m?? očernit emanuela nebude m?t negativn? vliv na Sella bike klub a douf??, ?e v p?????t?m roce ji? doraz?. Rada na z??v?r – Jezd?te na ban??ny“.

18.08.2008 - Mno?? se mi dotazy: „Jak??m?e to sm?rem je b??jn?? Garda“. Touto cestou d??v??m odpov?ď v??em, kte??? bloud?te. Mrkn?te sem .

16.08.2008 - Tak?e p??nov?, počas? se vylep??uje, tak?e z?tra bez pard??nu v 15:00 na SELLA z??kladn? a jedem na N?mč?…..

16.08.2008 - pokud si mysl?te, ?e to jste Vy, kdo snese n??lepku TRUE HARD CORE BIKER, tak na to rychle zapome??te. Zn??m pouze jedin?ho. ??ije v Beskydech, m?sto ion????ku d?? b?hem vyj??ďky 7 piv a do toho cig??rka. A? V??s popadne my??lenka, ?e pot??ebujete nov?? dres, či nov? tretry, nejprve doporučuji konfrontaci s fotkami BORCE. Borec1 , Borec2

16.08.2008 - Hej hola, po m?s?ci a p??j sem dal dohromady report z Beskyd. Sice jsme jeli pouze ve dvou, ale p??ečt?te si je, stoj? za to. ?t?te zde . Nezbytn?? fotogalerie je tady .

12.08.2008 - A je tu p??ipravena dal??? VELMI zaj?mav?? nab?dka. Tentokr??t na tretry EXUSTAR, kter? ji? tak vynikaj? v??born??m pom?rem cena/kvalita. Mrkn?te do ´hotbombu´ a pozor nyn? je to v???n? dost hork? zbo??.

25.07.2008 - Dobr?? zpr??va pro Iva: Sella z??vodn?k Jirka na??el prepar??t, kter?? mu pom???e od bolesti rukou, kter?? vznik?? p??i intenzivn?m ??lap??n? na kole. Ivo čti zde . Dle poslen?ch zpr??v Jirka hled?? i prepar??t pro Vencu proti psychick? ??jm?, z kter? se mu chce bl?t. I tato ??jma poch??z? z j?zdy na kole. Vt?r?? se ot??zka, co v??s ?ene na kola?

25.07.2008 - Mrkn?te sem a pod?vejte se na mapku Campu, kde budeme. ?ekaj? n??s turnaje v ping-pongu, (Beach)volejbale – hraju s Josefem:-), d??le pak je mo?n? grilov??n? a p??ipojen? k internetu!. U? teď je jasn?, ?e p?????t? rok se jede na t??den a u? včera bylo jasn?, či Ti co nejedou toho lituj? a ??patn? sp?:-). P.s. u? je n m?s?c a…..

22.07.2008 - Jak?, ?e to je jezdit na kole? kr??sn?

22.07.2008 - V sekci ´Co se d?je´ p??ibyla velmi p?kn?? akcička, kterou po????daj? kamar??di z Animal clubu (prost??edn? kapsička Va??eho dresu je zdobena jejich logem). Ja na 99% jedu, kdo chcete tej se mnou, dejte mi v?d?t. Uzav?rka p??ihl????ek je 5.8. ?? kv??li tisku pam?tn?ch trik. P??ihl????ky vypl??te tady zdar.

20.07.2008 - Klikn?te si v pol?čku ´akce´ na 5. Sella vyj??ďku, a?? v?te podrobnosti. Z litom???ic je SRAZ u n??dra?? ´Ploskovice´ v 7:45!!!!!!!!!!. Pokud nevid?te akce, klikn?te si sem

07.07.2008 - Akce ?ervenec – Ahoj: v pr??zdninov?m čase jsme si pro v??s p??ipravili akčn? bomb??nek ?? čevencovou akci, kterou naleznete v ´Hotbombu´ a nebo zde , kde naleznete prakticky v??e, n?kdo mo?n?? i n?co nav?c:-) M?jte se martin

02.07.2008 - Kliknete-li si SEM pak si m???ete p??eč?st report ze 4. vyj??ďky (jinak t?? v sekci ´Akce´ a kliknete-li si sem , pak tu jsou fotky z Kru??n??ch hor. P??ipravuji lep??? prohl??eč.

12.06.2008 - Tak?e, letn? hlavn? akce It??lie dost??v?? konkr?tn? podobu ?? zat?m jen hrubou. ALE dnes jsem kontaktoval 3 ubytovac? mo?nosti (mobiln? domy, bungalowy a apartm??ny). do t??dne bude odpov?ď. Za t??den jedeme kru??n? hory a tam oček??v??m, ?e se vyj??d???te, kdo jedete a kdo zva?uje. Pro v??echny, kdo jsou nerozhodn? mrknout SEM . Jak vid?te, bude to lep??? ne? kdykoliv p??edt?m. Kdo chce jet pi??te mi i na mail info (at) sella-bike.cz BUDE TO SUPER!!!

01.06.2008 - Zajist? sledujete Giro di Italia a dr??te palce Emanuelovi Sella, kter?? vyhr??l kr??slovskou etapu nejen na Marmoladu, ale včera i fantasticky 224 km dlouhou etapu z Rovetta do Tirana. Zcela zaslou?en? je tak dr?itelem ZELEN??HO TRIKOTU pro nejlep???ho vrcha??e. A BOMBA na z??v?r. Kontaktoval jsem EMANUELA a po skončen? Gira oček??vejte ROZHOVOR POUZE PRO WEB SELLA-BIKE!!!!!!!!!

26.05.2008 - A JE TO TADY – Majsrt??tych se povedl SELLA-BIKE, kdy? do sv?ho klubu anga?oval jezdce profi pelotonu, kter?? v ned?li 25.5. vyhr??l kr??lovskou etapu na Kr??le kr??l?? – Marmol??du. Tento v??emi op?vovan?? borec je tak nad??en z podm?nek v SELLA BIKE, ?e si dokonce nechal zm?nit jm?no. ANO tu???te spr??vn?. Jeho jm?no zn? SELLA !!!!!! P?????t? sez??nu m?? sedlat karbonov?? speci??l Spyder a Vy v??ichni, kdo jedete na Gardu ´08, m??te mo?nost s n?m str??vit jednu vyj??ďku, kterou n??m p??isl?bil, pokud mu nebude kolidovat z??vodn? program. Tak?e GO SELLA GO,GO!!!!!

18.05.2008 - Do sortimentu p??ibyl cen?k na origin??ln? helmy MET:-)

18.05.2008 - !!!POZOR!!! Zm?na term?nu na p??ejezd Kru??n??ch hor o t??den pozd?ji. Douf??m, ?e tento term?n bude pro v?ce z V??s p??ijateln??. Tak?e 21.6. zdar. Aktuality o odjezdech vlaku apod budou dopisov??ny do p???slu??n? ´Akce´.

07.05.2008 - V sekci ´sortiment´ p??ibyly nov? cen?ky PELLS – kola, dopl??ky, oblečen? a Cyklosport. z?tra bude dal??? v??rka:-)

22.04.2008 - V???en?, jak vid?te, p??ibyly do akc? 2 vyj??ďky. Ta kv?tnov?? nem?? pevn? datum, bude se pohybovat v rozmez?, jak dlouho Sella-Talpov?? vydr?? nosit plod na??? l??sky v b??ichu. Douf??m tedy, ?e to vydr?? do term?nu a my tak budeme moci 10.5. vyjet. P???padn? hroz? t??den po/p??ed. Uvid?me. ?ervnov?? vyj??ďka je jasn??, s Ale??em je??t? dolad?me detaily a ty budou k nalezen? na t?chto str??nk??ch. M?jte se a opatrujte se, martin

04.04.2008 - Tak?e. Dubnov?? vyj??ďka se jede 12.4. To jist? v?te. Sraz LTM Horn? n??dra??: 8:00. TRadičn? cesta vlakem bude a? do L?py a pak to začne…..

24.03.2008 - A je to tady, dozr??l čas na p???pravu hlavn? ud??losti 2008. Ji? tradičn? tak pl??nujeme 5–6 denn? bajkov??n? pobl?? Gardy. Mrkn?te sem Je to jezero v cca. 800 metrech a m?lo by tam b??t hezky:-) . Pros?m o informace, kdo m??te z??jem jet s n??mi a zda by jste m?li, p???padn?, k dispozici auto a pro kolik lidiček. P???padn? Va??e typy na cestu pi??te do n??st?nky nebo na notoricky zn??m?? mail: info (at) sella-bike.cz .

24.03.2008 - Jako Velikonočn? n????up m???ete nal?st v ´sortimentu´ nov? cen?ky na komponenty SRAM-MTB, ve??ker? brzdy AVID, kter? oproti lo??sk?mu roku zlevnily a zapleten?? kolo MAVIC.

24.03.2008 - Hody hody, poč?naje dne??kem m???ete mrkat na kompletn? nab?dku kol SPYDER – individu??ln? stavba, a to jak MTB, Treking i silnice, kter?? je k dispozici jak na Shimanu, tak na Camp?.

21.03.2008 - SPYDER NA WEBU a je to tady. Poprve v historii webu je v sekci ´Sortiment´ nahr??n cen?k MTB a Treking?? Spyder, včetn? cen?ku nadstandardn?ch dopl??k??. Pokud budete m?t probl?m s orientac? v cen?ku, dejte v?d?t na info (at) sella-bike.cz , nebo?? cen?k je velice pestr??. B?hem v?kendu se mohou t???it vyznavači asfaltu – cen?k bude dopln?n o silničn? kola.

15.03.2008 - V???en? n??v??t?vn?ci tohoto webu. Byl bych velice r??d, kdyby jste se tak? zapojovali do chodu tohoto Webu a vytvo??ili tak dialog (co se V??m l?b?, nel?b? – to sma?u:-), tipy na vyj??ďky, apod). K tomu pou?ijte N??v??t?vn? knihu (Vpravo), nebo mail: info (at) sella-bike.cz a j?? pak nejzaj?mav?j??? dozaty/podn?ty uve??ejn?m. D?ky

15.03.2008 - Report z 1. vyj??ďky mu?ete č?st tady . P??eji p?kn? čten? a douf??m, ?e i druh?? vyj??ďka m? donut? napsat takto dlouh?? report.

15.03.2008 - Pr??v? byly za??azeny fotky do fotogalerie z prvn? Sella vyj??ďky na ???p.

11.02.2008 - Pozor!!! Zm?na prvn? ofici??ln? cyklovyj??ďky – Doporučeno pro v??echny Gardomilce!!!!!!!

11.02.2008 - Pro povzbuzen?: toto prav? Ka??our??v cyklotren?r: Moje osobn? pozorov??n? prav? ?e minim??ln? z??kladn? kapit??l pro vstup do kategorie Cyklista odhaduji na n?jak??ch 5000 km. Pokud se v??m nepoda??? najezdit v?c, nedonut?te t?lo ani k z??kladn? vytrvalostn? adaptaci a transformaci z Homo sapiens sapiens na Homo bicyclosus (nonsapiens ;-). N?komu se to m???e zd??t m??lo, nicm?n? po????d to vych??z? na minim??ln? 500 km m?s?čn? p??i hodn? prodlou?en? desetim?s?čn? sez??n?. V??konnost t?to skupiny je ji? dostatečn?? k tomu, aby z??vod nebyl v??jimečn??m v??letem do stratosf?ry, ze kter?ho se budou dal??? m?s?c kur??rovat, k tomu aby z??vod zvl??dli bezpečn? a s rezervou. Vstupenka do kategorie Hobby z??vodn?k stoj? zhruba okolo 7–8 tis?c kilometr?? prvn? rok, roky dal??? se mus? je??t? malinko (p??ibli?n? tis?covka) p??idat, proto?e t?lo se mrcha adaptuje a slab??? d??vky ho nech??vaj? chladn??m. Cyklista v t?to kategorii u? disponuje minim??ln? dvoj? rychlost? – tr?ninkovou a z??vodn?. Kategorie ni???? sice vynakl??daj? na kole r??zn? ??sil?, ale v??sledn?? rychlost je prakticky stejn??, tedy stejnou tra?? ujedou za stejn?? čas bez ohledu na to, zda jde o z??vod či tr?ninkovou vyj??ďku. Na Top 10% v kategorii si p??ipravte obvykle minim??ln? 10 tis?c kilometr?? po dobu dvou a? t??? sez??n za sebou- a druh?? podm?nka je minim??ln? 10, postupn? sp??? 12–15 z??vod?? za sez??nu, tedy okolo 800–1100 z??vodn?ch kilometr??. „Podium class“ tedy česky ??ečeno bed????ci absolvuj? za sebou minim??ln? 2–3 roky na 13–15 tis?c?ch kilometrech, ov??em z??vod?? odjedou 20–30 i v?c za sez??nu a tedy bratru 2–3 tis?ce kilometr?? z??vodn?ch (pro MTB z??vodn? kilometry vyd?lte p??ibli?n? dv?ma). Kilometr??? v?t??? ne? 15 tis?c ročn? podle m?ho soukrom?ho pozorov??n? nep??in????? u? odpov?daj?c? zv????en? zisk??, pouze ne??m?rn? rostou n??klady (v??eho druhu) – z??vodn?ci se 20 tis?ci a v?ce nevyhr??vaj? mezi hob?ky o nic čast?ji a jist?ji ne? jejich konkurence s n??jezdem ni????m.

03.02.2008 - 1 SELLA BIKE Vyj??ďka: Ahoj v??ichni, douf??m, ?e se tento term?n hod? v??em. Na poprv? pohodička na horu, kam jsme je??t? nevyrazili. Sraz v 9.00 na nov? SELLA bike z??kladn? ?? SKALICE.

03.02.2008 - Omlouv??m se v??em za v??padek dod??v??n? informac? natomto webu. Fini??uji s p??esunem Sella bike z??klady. Ka?dop??dn? ve??ker? ´slo?it?j???´ opravy v ??noru d??vejte Honzovi ´?????ovi´ Ka??parovi (kontakt je na webu), od b??ezna pak do SKALICE 90! (Pro Josefa neplat?).

12.01.2008 - Pr??v? byly nahr??ny nov? cen?ky, konkr?tn? Hutchinson, Finish line, BlackBurn, Scicon, Primo a X-Bionic.

26.12.2007 - Do ´Sortimentu´ p??ibyly dal??? pecky. Kokr?tn? VDO a Aricle a Promax. Upozor??uji speci??ln? na VDO, kter? p??in????? ??pln? novou ??adu ´Z´a kompletn?, sn??en? cen!!

25.12.2007 - Hej hola, zkuste pustit cukrov? z ruky a mrknout do ´Sortimentu´ – p??ibyly tam nov? cen?ky ´08, m.j. i novinkov?? kolekce zimn?ch br??l? Giro. Do konce t??dne doraz? dal??? velmi ?hav? informace.

22.12.2007 - Dnes prob?hla posledn? Sella vyj??ďka, kter? se učastnili pouze 3 borci, ale i tak to st??lo za to a 60 km po zmrzl?, m?sty zasn??en? p??d? bylo super. Op?t nechyb?lo m?rn? bloud?n? a probl?my ve vlaku, tak?e chybu ud?lal kdo odolal:-). Fotky budou nalogov??ny mezi sv??tky. A teď vypnout net a hybaj balit d??rky, poz?t??? je to tu!!!!

22.12.2007 - Tak do Sortimentu p??ibyly dal??? cen?ky. Mrkn?te na novinkov?? sortiment slunečn?ch br??l? od GIRA v re??lu vypadaj? br??le VELMI p?kn? a jsou ji? naskladn?ny:-). Z?tra p??ibude dal??? v??rka.

21.12.2007 - Jak se bl??? p???chod sez??ny 2008, tak prosakuj? prvn? cen?ky 2008. V sortimentu proto hledejte v??e s p???ponou ´08. V současn? dob? jsou ulo?eny cen?ky značek Marzocchi, Manitou, Easton. Novinkov? jsou v sortimentu značky Vittoria (??pičkov? tretry), kultovn? kola FELT, Italsk? disky Formula. Brzy p??ibudou dal???, m??te se na co t???it….

21.12.2007 - Cht?l bych touto cestou pop????t v??em p?kn? pro?it? v??nočn?ch sv??tk?? a v??e nejlep??? do nov?ho roku. PF2008

12.11.2007 - Mrkn?te SEM na ochutn??vku toho, co n??m p??inese p?????t? rok v nab?dce. Jen se boj?m, ?e o posledn? obr??zek bude takov?? z??jem, ?e p??edč? nab?dku:-)

03.11.2007 - ??čast ze strany Sella bike nebyla kdov? jak??, Va??e chyba, proto?e Brdy za to stoj?, ale i tak jukn?te sem a douf??m, ?e p?????t? rok to bude lep???. V sobotu ahoj Martin

03.11.2007 - Posledn? vyj??ďka v romce 2007 prob?hne p?????t? sobotu. Sraz v 9:00 v Litom???ic?ch na n??m?st?, jak vel? tradice, u ka??ny a vzhledem k času n??s bude čekat pohodov??ch cca. 50 km j?zdy. Pokud by se n??hodou radik??ln? zhor??ilo počas? je v z??loze n??hradn? program: auty do Sebuz?na a odh??zen? kamen?? ze Zelen? cesty z Varho??t?:-)

13.10.2007 - Tak po fotoprojekci z Gardy b?hem Sella bike v?kendu vkl??d??m do sekce ´Akce – Lago di Idro´ to nejz??sadn?j??? z vyj??ďky do Dolomit. Fotky budou tak? z?tra. Ka?d?? si m???e p??eč?st co Dolomity nab?zej?, pokud to z toho nepozn??te, mus?te m?ourat oka a pak se TO určit? objev?:-)

13.10.2007 - Tak jsem konečn? na??el trochu času a doplnil jsem ty nejd??le?it?j??? informace ze SELLA Bike v?kendu, tak?e si m???ete p??eč?st reporty ve slo?ce ´Akce´. Fotky budou v galerii z?tra.

29.09.2007 - U p???le?itosti 10t?ho v??roč? vzniku Sella-bike byl vlo?en do sekce ´HOT BOMB´ akčn? cen?k vybran??ch komponent??. Tak?e pokud n?co sh??n?te mrkn?te, zda to pr??v? neček?? na V??s:-).

28.09.2007 - De????ov? počas? trochu zam?chalo pl??ny na tento v?kend, tak?e SELLa-bike weekend je p??esunut na n??sleduj?c? v?kend 6–7.10. Program bude toto?n??, tzn. Sobota – vyj??ďka 10 Sella yeards, Ned?le – Peklo St??edoho???m. Počas? bude lep??? a bude n??s mo?n?? je??t? v?ce (Slanečci a pod:-)).

27.09.2007 - SELLA BIKE Weekend: posledn? informace. Sraz ??častn?k?? na SOBOTN? vyj??ďku v 7:45 u Horn?ho n??dra?? – kdo nem?? zaplaceno (150 Kč na m?st?). Do auta bude mo?n? d??t nejnutn?j??? oblečen?. NED?LE: sraz na n??m?st? v Litom???ic?ch v 9:30 – ???dn? auto nejede!!!

27.09.2007 - A je to tady. Mrkn?te na mapu ned?ln? vyj??ďky peklem

25.09.2007 - Nepatrn?? zm?na v programu na sobotu: Vyj??ďka nekonč? ve Ville Iv? (dle propozic), ALE na KOLIB? V LITOM???IC?CH v 18:00, kde bude pro n??s s??l, super podm?nky pro projekci. Mus?me tam stihnout dojet. Ned?le: start do Pekla v 10:00 na n??m?st? u ka??ny:-)

25.09.2007 - V seznamu na ned?li je??t? chyb? Kl??ra (Zaj?c), omlouv??m se j? t?mto za chybu.

25.09.2007 - Ahoj, zde si m???ete p??eč?st jm?na ??častn?k?? Sella-bike weekendu. pokud se tam n?kdo nena??el, či v?te o n?kom kdo chyb?, dejte mi v?d?t, v?te kam:-). P.S. Nebojte počas? bude!!!!!!

25.09.2007 - Propozice o sobotn? vyj??ďce m???ete č?st tady

19.09.2007 - Mrkn?te do ´Co se chyst??´ a poznamenejte si akcičku na rozloučenou, po????danou kamar??dy z Animal bikers. Tak?e kdo m??te chu?? pozorovat padaj?c? list? v Brdech ze sedla kola, dejte mi v?d?t to 10.10. aby v?d?li kolik p??ijede lid?. V??ichni ale nezapome??te na 29.9.!!!!!!!

29.08.2007 - Tak?e SELLA trip na Gardu zn?? jm?na v??ech ??častn?k?? a do It??lie pojede 10 borc??. Pro ty co nepojedou:„Ne­zoufejte“ okam?it? po p???jezdu budou dopln?ny fotky (Fotogalerie) a Reporty z cest (Akce).

29.08.2007 - Ti kdo? jedou se mnou projet tra?? v ned?li 2.9.: Sraz horn? n??dra?? 8:00 (V 8:14 jede vlak do ????t?ka). Buďte tam včas abychom zakoupili skupinou j?zdenku.

28.08.2007 - Mrkn?te do Hotbombu na stav skladu. Nov? zde naleznete i stav origin??ln?ch SELLA dres??. D??le pak stoj? za pozornost st??le trvaj?c? v??prodej Shimana a letn? akce – t?? v Hotbombu ji? pouze s platnost? 3 DNY!!!

27.08.2007 - V ´Hot Bombu´ naleznete aktualizovan?? stav skladu.

18.08.2007 - V naprosto rekordn?m čase tu jsou fotky z 5. Sella vyj??ďky. Naleznete je tu

16.08.2007 - SELLA-BIKE v?kend A je to tady. Vrchol sez??ny nab?r?? obrys??. Ka?d??m dnem budou p??ib??vat novinky k v?kendu ve znamen? SELLA-bike. Jsou p??ipraveny 2 vyj??ďky: Sobota ?? kolaudačn? vyj??ďka s doprovodn??m vozidlem a pijatikou v z??v?ru. N?d?le ?? Peklo St??edoho???m, co? je zhu??t?n? v??ech extr?m?? (pouze 40 km ?? ALE to prav? MTB!!!):-)

13.08.2007 - Ahoj, Sraz v Litom???ic?ch v 8:15 na doln?m n??dra??. ODJEZD vlaku 8:26, p???jezd do ??st? z??pad 8:54 a v 9:10 pokračujeme do Teplic. Na z??pad? se spoj?me s borci z ??st?. NApi??te mi na info (at) sella-bike.cz (pop???pad? sms 602115901) kdo jede. Povinn? pro v??echny co jedou na GARDU!!! ahoj martin

12.08.2007 - Sella nachytala 2 v??tr?n?ky na m?st? činu sv?ho vandalstv?, Douf??me v tvrd?, minim??ln? disciplin??rn?, potrest??n? a co nejtvrd??? vyj??d??en? opovr?en? společnosti.

12.08.2007 - To, ?e to Jirka s kolem p??eh??n? v? ka?dy, ale to co vid?te m?? pouze 2 vysv?tlen?: 1. Bere (A)steroidy, 2. v?rohodn?j??? teorie prav?: Jirka jezd? často na kole a jeho ?ena ???rka se za???dila po sv?m…...

12.08.2007 - V ´Akce´ si p??ečt?te Report z 4. Sella vyj??ďky po ?esk?m st??edoho???. Kdo nebyli douf??m poc?t?, ?e ud?lali (dal???) velkou chybu. Fotogalerie je dopln?na 1. č??st? fotek z 4. S.V.

30.07.2007 - Akčn? cen?k na br??le Uvex naleznete v ´HotBombu´.

27.07.2007 - Tak?e v??em je v??echno jasn? a z?tra v 8:30 na n??m?st? u ka??ny (jsou tam 2, tak?e u t? bl?? Knihovn?). Kdyby se n?kdo zpozdil, volat 602115901, počk??me (chv?li).

27.07.2007 - Mrkn?te do HotBombu p??ibyla dal??? akce zv??hodn?n??ch cen, tentokr??t na sortiment Shimano. Obzvl????t? pokud n?kdo chcete Dualy XT, tak ty jsou opravdu za v??bornou cenu jak pro V, tak pro disky.

21.07.2007 - Mrkn?te do Hot Bomb kde naleznete zv??hodn?n? v??robky pro letn? m?s?ce, nap??. kliky XTR ´06 s cenou 7.200 Kč (bez koruny), ale tak? super doprodej kotouč?? Deore 525 s kotouči na 6-ti d?ru!!!!!

21.07.2007 - V sobotu se jede ji? 4 společn?? vyj??ďka. Start bude v Litom???ic?ch v 8:30 na n??m?st? (to proto, ?e n??s bude tolik, ?e se jinam nevejdeme):-)

04.07.2007 - Mrkn?te do ´Hot Bombu´ je tam aktualizovan?? stav skladu. Nezapome??te, kolo je i o p?ch??n?, tak?e pumpičky, lepen?, du??e, monp??ky, bra??ničky, nov? kolo, pro p???telkyni, p???telkyni…:-)

04.07.2007 - 30.6. reprezentoval Jirka K??nsk?? Sella Bike Club & Shop na z??vod? ´K??ivokl??tsk? peklo´. ??e to nebylo jednoduch? dokazuj? jeho oholen? nohy a tyto fotky

24.06.2007 - Sella bike shop & club bude letos bojovat o nejvy????? p???čky v kategorii časovka MTB. Sellu budou reprezentovat tito borci: Martin Talpa, Jirka K??nsk??, Jan ?????a Ka??par. M??te-li volno p??ijeďte postavit tak? 3členn?? t??m, nebo alespo?? zafandit. Start na Zavadilce ve 14 hodin. V?ce na www.kcr.cz

23.06.2007 - Ve fotogaletii jsou dopln?ny fotky z t??et? vyj??ďky po Lu?ick??ch hor??ch. Mrkejte zde . Z?tr p??ibude report z cesty

14.06.2007 - Informace pro ??častn?ky 3. vyj??ďky o odjezdu vlaku z Litom???ic. Vlak odj??d? v 8:14, ale sraz na n??dra?? v 7:50, proto?e tam mus?me b??t prvn?, abychom odjeli. V ?esk? L?p? se spoj?me se skupinou z ??st?.

06.06.2007 - Tak pr??v? p??ibyla na str??nky mapa 3. vyj??ďky. Mrkn?te sem . Mysl?m, ?e to bude st??t za to. U? teď se t????m na fotku m?s?ce:-)

06.06.2007 - Term?n hlavn? akce roku GARDA ´07 je 4??9.9.2007. D??jte v?d?t, kdo m??te z??jem pro zamluven? ubytov??n? a p???pravy logistiky (auta,apod). Sledujte ´Akce´ pro nov? informace. Pro nerozhodn?: koukni SEM

29.05.2007 - Zdrav?m v??echny. Jak vid?te p??ibyly 2 akce na červen. Dejte mi v?d?t (info (at) sella-bike.cz) kdo, kdy budete moci. Jak se ji? dlouho ??u??kalo, pojedou se nyn? Lu?ick?? hory (v term?nu, kdy v??s pojede v?ce), jinak nebojte ani druh?? term?n nebude nuda:-)

29.05.2007 - Tak konečn? si v ´akc?ch´ m???ete p??eč?st report z druh? vyj??ďky. Nejrychlej??? cesta k vynikaj?c?mu čl??nku je zde

23.05.2007 - Pr??v? byla dopln?na fotogalerie z druh? SELLA vyj??dky. M???ete mrknout zde

23.05.2007 - Z??sadn? fotka p??ibyla do galerie z prvn? vyj??ďky – Koko???nsko-????t?cko. Pro ty co nebyli: „Alespo?? vid?te o co p??ich??z?te“ :-)

09.05.2007 - V sobotu se jede druh?? Sella vyj??ďka, kter?? n??s tentokr??t zavede do Drdsk??ch les?? a h??j??. V?ce informac? bude brzy v kategortii ´Akce´.

06.05.2007 - Do slo?ky ´Sortiment´ byly p??id??ny 3 nov? cen?ky Shimano

Cen?ky Shimano

04.05.2007 - Foto m?s?ce – n?kter? vyj??ďky konč? takto:-) zde

04.05.2007 - Ahoj v??em. Tak toto je opravdov??, druh?? start webu SELLA-BIKE.cz Douf??m, ?e se V??m bude l?bit a ?e alespo?? v poč??tku budete shov?vav? k d?tsk??m bolestem. Kr??tk? odpov?di na ´PRO? TO´: 1. Tento web vznikl jako informativn? pro Sella (nejen) bikery a p????tel?. 2. Na jeho obsahu naleznete cen?ky k standardn?mu zbo?? nab?zen?ho SELLA bike – SORTIMENT. 3. Na webu se budou zve??ej??ov??ny fotky ze společn??ch akc? – kategorie ´AKCE (ve zrodu) a FOTOGALERIE. 4. Na ??vodn? stran? bude sled aktualit. V?c m? moment??ln? nenapad??, tak?e a?? slunce prov??z? Va??e vyj??ďky a se v??emi se t????m na setk??n? jak na t?chto str??nk??ch, tak na kolech a z??vodech. M?jte se martin

18.04.2007 - Dovoluji si pozdravit v??echny n??v??t?vn?ky tohoto webu.Dnes byla spu??t?n?? nov?? verze t?chto str??nek.Nyn? se m???ete t???it na mnohem čast?j??? aktualizace a dal??? zaj?mavosti.Douf??m, ?e se V??m tady bude l?bit a naleznete zde to, co jste hledali.Hezk?? den ;-).

Start webu