.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

13.7.2008- Beskydy-V ned?li 13.7.jsem se se??el po dlouh??ch letech s Davidem z Ro?nova a setk??n? jsme zp???jemnili vyj??ďkou po m?stn?ch kopc?ch Beskyd. ??e to bude super jsem tu??il, neb tyto končiny jsem ji? nav??t?vil, ale ?e za?iji to, co p??i??lo, to jsem nečekal. N??zev TRUE HARD CORE BIKER: Z Ro?nova jsme s Davidem vyrazili po červen?, sm?rem Rysovou horu a d??le pak na Vala??skou Byst??ici. Vzhledem k tomu, ?e Ro?nov je v ??dol? mezi horami, tak jsme se museli hned op???t do ped??l??, co? m? nesv?dčilo, proto?e 5 hodin v aut? je 5 hodin na sedačce a David byl pro zm?nu po svatb? a je??t? k tomu jel na celop?ru, i kdy? od Canona:-). To ?e se v kopci oteplovalo asi nikoho tady nep??ekvap?. Sjezd?k do Vala??sk? Byst??ice byl po rozbit? asfaltce a tady jsem Davidovi je??t? st?hal na sv?m pevn?m pavoukovi. Ve Vala??sk? Byst??ici za m?stn?m ex-JZD se uh??b?? op?t po červen? na lesn? cestu. Byl jsem m?rn? v ??oku, kdy? mi David ???kal, ?e tudy v??ude jezd? autem (p??edokolkou Nissanem). V tomto kopci byl toti? ??sek, kde ani ´zoufalec´ nepomohl a museli jsme potupn? tlačit na??e krasavce. Ov??em pochopil jsem, kdy? mi pod kopcem ??ekl, ?e dovede u sv?ho Nissana jezdit i za 25l/100 km. Dorazili jsme na ´Pt??čnici ?? 830m.n m.´ a do??lo na rozhodnut?: pokračovat a nebo n?co mal?ho do b??ucha. Varianta ´B´se jevila jako lep??? a tak jsme zam???ili do hosp??dky na nedalek?m ´C?Bu´. To, co se odehr??lo tady, to bylo n?co, co d?l?? bajking kr??sn??m a je d??vodem, proč ned??ep?t doma na pr*eli. Kapitola Tom???? ´D??evorubec´: Na C??bu je malebn?? hosp??dka s venkovn?m posezen?m a jeliko? tou dobou bylo je??t? hezky, sed?li v??ichni venku. P??ijeli jsme tam a kolem se povalovala spousta bajk??., ov??em z??hy jsme uz??eli, ?e u v??ech stol?? je plno. U jednoho sed?l BOREC v jeansov??ch kra????k??ch a st???brn??m ??et?zem kolem krku a pop?jel kr??snou 12° a prokl??dal to c?gama. Tak jsme zasedli k n?mu, ?e poj?me pol?vku, n?co k pit? a pojedem d??me. Borec se s n??mi dal do ??eč?, jako ??Z kama sme, Kam val?me??, kdy? jsem mu ??ekl, ?e jedu večer na Masters of Rock do Vizovic, tak jsme na??li společnou notu. David n??m mezi t?m l?čil sv?? lezeck?? dobrodru?stv? a doprovodn?? hlas prokl??dal pouze ??Ty kr??vo??. My jsme ale vejrali jak s??vy, kdy? n??m tom???? l?čil, ?e jeho k??mo??i jeli do Vizovic na koncert a s n?m tak nikdo necht?l vyjet na h??eben na pivko, tak jel s??m. Cestou dal 2 kousky v n?jak? hosp??dce a pokračov??l d??l. Ov??em obloha se kabonila a m?stn? Kelner pronesl n?co jako??Za p?t minut je to tady??. No a jakmile ub?hly 3 minuty, tak jsme sed?li uvnit?? a mrkali jak venku se ?en? v??ichni čerti a v?tr si pohr??v?? se slunečn?ky jako se sirkami. Po de??ti jsme s Davidem, k na??emu velk?mu p??ekvapen?, ??li ke stroj??m ve t??ech. ??vodn? obava, ?e se n??m velice zhor??? čas a j?? to tak budu m?t, vzhledem k večern?mu programu na knop se m? dr?ela je??t? na rozcest? na Pt??čnici. Tam jsme mrkli na mapu a j?? se ob??val, nebo?? podle mapy by m?l Tom s n??mi jet n?jak??ch 6–7 km a tam pak odbočit na ?lutou a pak do Nov?ho Hroz?nkova. OV?EMz Pt??čnice jsme se rozjeli v po??ad? Tom, David a j?? to jistil, bylo toti? po de??ti a j?? nem?l je??t? zlomen?? mor??l, ?e chci b??t ??pinav??. po cca. 500 metrech n??sledovala odbočka vlevo (červen??), tam na m? David počkal s t?m, ?e Tom to asi p??ehl?dl a jel vpravo. To ?e to byla chyba l??vky jsme zjistili asi za 300 metr??, kde st??v rozezm??t?? d??evorubec-bajkoborec se sv??m typick??m ??sm?vem v jeansech a pantofl?ch a ??Kde st???, jedem ne?? v to dobu jsem si p??ipadal jako brda teamu. Pro va??? informaci Tom??v Hardware byl: z??kladn? Alu r??m Superior, SR vidlice s elastomery a sada Acera. P??evod, z??ejm? typu ??v?dy a v??ude 3/7?? je fakt, ?e se cestou Tom???? pokou??el občas p??e??adit, ale m?sto Shim??novsk?ho cvaknut? bylo sly??et ??Kurva??. Cesta z Pt??čnice p??es Beskyd k rozcest? u ?erhovny je kr??sn?? klesaj?c? cesta, kde se d?? let?t, je-li sucho. Ov??em oni mi ul?tli i na bahn? a mus?m ???ci, ?e vypadalo velmi komicky, kdy? jsem jel j?? v ´z??vodn?m´ a helm? ?? na chvostu, cestu pror???el Dejv ve freeridrov?m a s helmou na celop?ru a za n?m jako st?n borec v pantofl?ch, bez dresu a bez helmy, kter?? se sm??kal ze strany na stranu a jeho V-čka z??ejm? v??bec nepol?bila zabl??cen? r??fky. J?? se dostal ke slovu pouze v situaci, kdy? po sjezdu na m? kluci počkali a j?? pak ve v??jezdu poodjel (abych mohl fotit). Nejlep??? ale bylo, kdy? jsme dojeli k m?stu na??eho rozd?len? a Tom???? ??ekl Davidovi:??Jsi fakt dobrej, jsi jedin??, kdo m? p??edjel z kopce??, no a m? spadly hračky do kl?na. Tak jsme n?co nafotili, pop????li Tom????ovi v??e dobr? a hlavn? bezpečnou cestu dol??, proto?e David ???kal, ?e to je HardCore. My jsme pak pokračovali po modr? p??ed Her??lky a Zvonov?? a? zp?t na červenou (H???ovsk? d?ly). Pak ji? n??sledoval pohodln?? sjezd do m?sta a exhibičn? j?zda ´na pras??ka´ na benz?nku s Wapkou. Teprve pot? na??e kola dostala podobu ´p??ed j?zdou´ no a my se vydali do Dejvovy koupelny, vytvo??it z n??s zp?t lidi. Super z???itek, Davide d?ky a Tome, pokud toto n?kdy bude?? č?st ?? M?j se a ka?dou svou cestu do Beskyd budu doufat, ?e T? n?kde uvid?m. ?au