.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

26.7.2008- 5. Sella vyj??ďka-Lu?ick? hory ?? ty, kter? jsme nevid?li, M?la to b??t kr??lovsk?? vyj??ďka tohoto roku. U? jen pl??novan?? počet jezdc?? o tom sv?dčil. V??zva dne byl v??jezd na Je??t?d, ale o tom a? pozd?ji. V??e začalo rozd?len?m do dvou skupin, Sella Litom???ice a Sella ??st?. ??steč??ci to m?li jednoduch?, stačilo pouze nastoupit na ten spr??vn?? vlak, vystoupit v Liberci a hotovo, pak u? za sv?. To my z Litom???ic to m?li t?????. Ka?dop??dn? dohoda zn?la:??Sejdeme se v L?p? a pak pojedeme společn? do Liberce??. Sella Litom???ice m?la spicha na vlakov?m n??dra?? v Ploskovic?ch. J??, Ivo, Ka??our a Mad?rka jsme jeli p??es Poho??any (stejnou trasu, ov??em separ??tn? jel V???a), kde?to Josef, Venca, Milan jeli p??es Trnovany. Pak jsme ji? jeli ve ??vl??čku??:http://www­.sella-bike.cz/…693977/­2.jpg do ????t?ka. Cestou jsme potkali Burkyho jak jeli na z??vody. D??vodem t?to cyklistick? vlo?ky byla v??luka na trati LTM-????t?k. Byla to ale tak? jedin?? mo?nost jak se projet s Josefem, nebo?? m?l v rodin? svatbu, tak alespo?? takto mohl vyjet. Dojeli jsme do ????t?ka a bylo to sam? hihihi-hahaha, Milan (je za??azen do skupiny Sella-ob??ourn?k) d?ky c?len?mu flirtov??n? vyinkasoval ??kafe??:http://www­.sella-bike.cz/…693977/­4.jpg od sličn? pan? pr??vodč?. Kdy? tu z ničeho nic telefon. Zved??m jej a sly???m:???au, kde ste???, ??No v ????t?ku p??ece, ček??me na vlak?? odpov?d??m Ale??ovi. V tu chv?li se mi hod? hlavou, ?e se asi nept?? pro nic zanic. ??no n?, my ?e jsme pr??v? dojeli do L?py a vy nikde??. A bylo vymalov??no, n??hle bylo nad slunce jasn?j???, ?e je-li 8:30 a my ček??me do 9:00 v ????t?ku na vlak, t??ko budeme v 8:30 v L?p?. Od tohoto okam?iku se začalo improvizovat. Pl??n byl jednoduch??. Sella-??st? dojede do Liberce a začnou stoupat na Je??t?d. Sella-Litom???ice nabere zpo?d?n? 1,5 hod, vystoup? v K????anech a po červen? (po kter? se m?lo jet z Je??t?da) se vyd??me naproti kamar??d??m. Jen?e, v??ichni ve vlaku, jak byli une??eni, jak n??m to v tom vlaku p?kn? jede ???kali:??No tak d??me i ten Je??t?d, kdy? u? tam jedeme,n????. A tam jsme Ale??ovi volal a?? na n???? počkaj? na Je??t?du. Vystoupli jsme tedy v K????anech, prakticky nejvy????? bod, kudy jede vlak z L?py do Liberce a začali v??stup z 561 m.n m. na 974 m (J???t?d). Jenom?e to by s n??mi nesm?l jet Mad?rka. U? od prvn?ho kilometru m?l n?jak?? probl?m. D?ky Bohu nem?l probl?m se sv??m penisem jako vloni na prvn? vyj??ďce (ten probl?m m?l celou cestu) ?? dle pop?vku, kter?? zp?val, ale se sv??m kolem. Z fotek je vid?t, ?e ??zručnost???:http://www­.sella-bike.cz/…693977/­8.jpg rozhodn? neopl??v?? a tak jsme mu s Vencou museli asistovat a zbytek jel na Je??t?d. Tou dobou jsem byl sm???en, ?e Je??t?d letos neuvid?m. Ka?dop??dn? probl?m mad?rkova kola byl p??etr?en?? ??et?z na 2 m?stech a po cest? pak je??t? mu do??ly baterky v polaru, tak?e si nemohl hl?dat sv??j tep, co? jej st??lo m??lem ?ivot. Po p??l hodin? jsme se vydali na cestu naproti zbytku v??pravy. Jakmile jsme se ale ocitli na ??pat? Je??t?du, zavolal jsem Ale??ovi, a?? na n??s počkaj? naho??e, ?e tam budeme za chvilku. Abych to neprotahoval, setkali jsme se na Je??t?du v??ichni, ud?lali společn? ??foto??:http://www­.sella-bike.cz/…693977/­9.jpg a v 13:30 jsme zač?nali na??? pou?? k domovu, co? v p??vodn?m pl??nu znamenalo jet po D?č?na a pak vlakem zp?t. Jenom?e mezi n??mi bylo spousta rozvračeč??, kte??? prskali, ?e do D?č?na nejedou a kdesi cosi, co? nech??pu, proto?e d?ky tomu jsme pl??novan? Lu?ick? hory prakticky pouze l?zli a sj??d?li se vzorky po asfaltu. Zvolil se tedy pl??n ´B´, kdy jsme z Je??t?du jeli po červen? p??es Mal?? Je??t?d a? do Petrovic. Vzhledem k tomu ?e cestou byl jeden defekt a Mad?rka m?l v???n? ??hlad??: http://www.sella-bike.cz/…93977/1­2.jpg a jedl bor??vky i po historce, ?e na n? č??raj? li??ky a jsou pak nebezpečn? pro člov?ka, bylo jasn?, ?e v Petrovic?ch bude g??bl?k. v 15:00 jsme se nahrnuli ke stol??m a pojedli fazolovou pol?vku a Jirka Vavru??ka si pro sichr dal i fazole s klob??sou. Mezit?m Milan s V???ou, ale pak i Mad?rkou, se rozhodli, ?e pojedou do Jablonn?ho na vlak a dali si ??purt?k s fazolačkou v ?aludku. V Petrovic?ch se opakovala situace jako na Bukovce s Ivem. Uk??zali jsme mu mapu, kde v prav?m horn?m rohu byly Petrovice a v lev?m doln?m pak ?esk?? Kamenice. Ivo se optal: ??No a ta ?esk?? Kamenice, tam co???. Odpov?ď :??No a pak je??t? 50 km do Ltm??. Ivo pokoulel očima a propadl deziluzi. Po g??bl?ku s mračny nad hlavou jsme se vydali po červen? a modr? a pak po silnici do Krompachu, d??le Doln?/Horn? Sv?tl??. Tady jsme najeli na ??pln? novou asfaltku a to byla lahoda. Po t?to asfaltce jsme dorazili k motorestu Nov?? Hu??, kter?? je na cest? mezi Svorem a Nymburkem. D??le jsme padali po asfaltce p??es Kytlice a Ml??ny, kde jsme si dali občerstven?, kde m? potkala kr??sn?? p???hoda. Jdu k ok?nku a ???k??m mlad?, kr??sn? a dredat? serv?rce:??dobr?? den, dal bych si kolu a Delinku??, pod?vala se na m? a ??ekla:??Delinku nem??me, jenom Nelinku??. Nev?d?l jsem co t?m mysl?, tak se pt??m:?? Co to je ta Nelinka??. ??To jsem j???? odpov?d?la a m? se rozpumpovalo čerpadlo. Tak jsem si vzal kolu a ??el jsem zp?t ke sv?mu stroji a Nelinka obletovala ostatn? učarovan? hosty, kte??? sed?li a utr??celi bankovky jak o ?ivot:-). Posiln?ni jsme dojeli do ?esk? Kamenice, kde jsme se rozloučili v ??steč??ky a vydali se vst???c Litom???ic??m a Sella z??kladn?, po silnic?ch p??es ??andov a Mal?? ?achov, kde jsme v m?stn?m kr??mku vzbudili povytr?en? u n??rodnost? men??iny (i za kasou). Pan? prodavačka se zamilovala do Venci a jeho op??len??ch, chlupat??ch, italsk??ch nohou, tak jsme j? informovali o jeho ??sp????ch u ?en. To jsme ji? ale odbočili na Merboltice a stoupali asi 15 km do Verne??ic, kde prob?hala kr??sn?? pou?? s ?ivou kapelou, kter?? hr??la 5:5. Pak n??s čekalo stoupan? na Sedlo a sjezd?k do T??ebu???na. Psychicky zlomen?? Ivo začal b??t nevrl??, na dotazy nereaguj?c? a v??bec sympatick?? mlad?? mu?. Ov??em pro ty, kte??? s n?m cht?j? n?kam jezdit na kole. M?jte se na pozoru, pokud Ivo ??ekne, ?e u? nem???e, ?e je v prdeli. Proto?e tato jak ???k?? ??prdel?? se u n?j projevuje jako TurboEfekt u Okt??vky. Dokonce kdy? jsme dojeli na rozcest? za T??ebu???nem, tak tam ??krou?il??: http://www.sella-bike.cz/…93977/1­4.jpg a ani necht?l sl?zt z kola, ?e u? pr?? nem???e. Tady jsme se rozloučili s Vencou a Jirkou, kte??? jeli do LTM spodem a Jirka si je??t? odskočil na lusky kamsi do pole. Tch??n Vendik mi pak druh?? den ???kal:??Vid?l jsem jednoho Sella borce jak jede po ??lejce kolem 21-hodiny v k??matu??. Tak?e Venca m?? diagnostikovanou dal??? nemoc:1. na kole se mu d?l?? psychicky zle a? na blit? a 2. j?zda na kole mu zp??sobuje komat.:-) My jsme s Ivem jeli na z??kladnu p??es R??deč a DV. Po dojezdu Ivo sed?l p??ed Sella z??kladnou a ???kal:??Tohle nem??m za pot??eb?, u? nejedu, to se na to mohu vysrat??. Jsem r??d, ?e pojede i p?????t?. Rekapitulace-statistika: d?lka trasy: 131,2 km / ?as: 7:22 hod / Rychlostn? pr??m?r: 17,8 km/h / Celkem jsme nastoupali 2,786 m na 55,21 kilometrech. Nejvy????? bod Je??t?d 974 m. n m. / Pr??m. stoup??n?: 5%, maxim??ln?: 28% / Naklesali jsme 3.020 m na 68,81 km/ pr??m. kles??n?: 4%, nejv?t??? pak 27%.