.: Co se děje

Chystá se...


Stalo se...

22.8.2011- Sella Garda 2011-Sella GARDA 2011 – Cortina d´ Ampezzo

.:Návštěvní kniha

Příspěvky


haloooo: haloooo

xcxc: xcxc

1937: undefined

1945: Markets

Archiv

Přidat zprávu


Vaše jméno

Příspěvěk

.:Odkazy

animalbikers

Akce

8.3.2008- 1.08-Tato vyj??ďka by se dala nazvat „Kudy tudy na ???p, aneb tudy by nejel ani bludn?? Holanďan“. V??e začalo t?m, ?e sraz byl na nov? SELLA-bike z??kladn? ve Skalici, co? bylo pro v?t??inu z ??častn?k?? značn? p??ekvapen?, proto?e norm??ln? cesta na ???p vede labskou kotlinou a m?sto toho museli p?kn? z ostra vystoupit po Sella vesnice. Byli tu v??ak tac?, kte??? se zjevn? necht?li spokojit s rovinat??m profilem a dali si pro sichr je??t? jeden sjezd do LTM a pak zp?t v??jezd do Skalice. My ostatn? jsme t?m na Milana čekali. Mezit?m Jirka Ka??our zcela rezolutn? zak??zal vz?t mapu, tak?e se tentokr??t bloudilo pouze jednou.Netrvalo dlouho a my se vydali vst???c prvn?m společn??m kilometr??m. N?kte??? v obav??ch, ?e vystoup??me hned na Dlouh?? vrch, co? by byla p?kn?? rozcvička, na Vencou preferovan? Sedlo. M?sto toho se ale jelo kolem vojensk? st??elnice na ??pat? DV a pod?l t??e??novky k fotbalov?mu stadionu v ??itenic?ch. N??sledovala propl?tac? j?zda ??itenicemi a po ??lejce do Litom???ic, ale to hned na cestu a k tepl??rn?, od ni? jsme si dali men??? asfaltov?? ??sek a čekalo na n??s kr??sn? kles??n? po ´sigle tracku´ k Penny m??rketu. Pro n?kter? jezdce, kte??? b?hem zimn?ch m?s?c?? vid?li kolo maxim??ln? ve stojanu to bylo procitnut? do reality. Pak po st??eleck?m ostrovu k mostu a Inter??p??rem kotlinou kolem golfov?ho h??i??t?. Milan, lovec nev??edn?ch z???itk??, tak moc cht?l golfov?? m?ček, ?e nedbal na??ich rad, a?? se na to vyka??le, ?e dostane m?čkem do hlavy a zariskoval – ov??em vy??lo to a od t? chv?le m?? kr??snou trofej vystavenou v lo?nici. Opravdu, byl jsem tam:-). Po golfov? epizodce jsme objeli Terez?n po hradb??ch a? k mostu, p??ed n?m? se ??vagr Burky nominoval do klubu CK Sella prostatik, kter?? vede borec Josef a Jenda mu bude platn??m členem. Z Terez?na jsme vyrazili vst???c T??ebenick?mu lesu, kter??m jsme se propletli a? do Ole??ka, kde n??s m??lem smetl n?jak?? m?stn? primitiv ve Favoritu, ov??em se sv?tlou v????kou jako m?? tatra – tunning je halt tunning, no vyslou?il si n?co nad??vek a mi se dali na dal??? lesn? partii, kter?? n??s tentokr??t zavedla a? do Hrobc??. V libotenic?ch jsme v??ak jeli kolem stra??n? divn?ho vep???na (soud? podle smradu). Proč byl divn??? To proto ?e v n?m chovali ku??ata, či slepice. Ale smrad to byl nebetyčn??. Z Hrobc?? n??sledovala silničn? pas??? ke kter? nen? co ps??t, neb to byla nuda a chyba, nebo?? jsem se dozv?d?l, ?e z Hrobc?? vede kr??sn?? cesta pod?l Labe a? do Roudnice, tak p?????t?. V Roudnici pro zm?nu n??sledovala dal??? silničn? etapa, ov??em pouze p??r kilometr?? do Vesce. Z Vesce jsme ji? začali nab?rat spr??vn?? sm?r na ???p a profil se začal značn? m?nit. V nejv?t???m stoup??n? byla nam???ena hodnota 27%, co? o 6% nepoko??ilo rekord z okol? Lago di Ledra. Na ???pu bylo hezky, hlavn? v hosp??dce, kde m?li p??ijatelnou Zel??ačku a je??t? jednu, kterou si nepamatuji. Bohu?el pro Mad?rku, pro kter?ho byla tato vyj??ďka patrn? prvn? na biku v 2008, dorazil v moment?, kdy jsme ji? doj?dali posledn? sousta a pomalu zacvak??vali kufry do SPDček, jenom?e jeho touha po n?čem tepl?m do ?aludku mu velela koupit. N???? cht??? pokračovat mu zase velel:„Strč si pol?vku do pytl?ku a jedem“. Na ??t?st? pro n?j mu nebyl hostinsk?? schopen d??t pytl?k bez d?ry a jeli? jeho dres nen? z Gore-texu, z?elelo se n??m ho a počkali jsme ne? doj?. Po t?to nejhezč? pas???i n??sledoval sjezd?k zp?t a po stejn? trase do Roudnice. Tak jsme kolem baz?nu najeli na vina??skou stezku, kter?? n??s vyhodila a? v K??e??ic?ch. Zde do??lo na l??m??n? chleba, neb n?kdo pos?pach za ?enou, n?kdo za klientem atak jsme se rozd?li do dvou skupin. Skupina, ???jeme j? ´B´ jela do LTM nejkrat??? cestou. Skupina ´A´ pak podle n??vrhu Venci, kter?? zase trochu p??ibral jela tak? do LTM, ale p??es Sedlo a Dlouh??č. Kdy? jsme ov??em doje-li na st??tovku na ????t?k, tak i Standa preferoval LTM-p???mo, tak jsme se dohodli, ?e pro b??ezen nech??me Sedlo Sedlem a pojedem pouze p??es Dlouh??č, Standa ?e pojede s n??mi, ale po p??r km se odpoutal a na sv?m trekingu to mydlil na LTM. Ose??ileli jsme tedy v sestav? j??, Jirka K., Jenda B., Venca M. a Josef N. P??es T??ebu???n a Sta??kovice jsme dorazili pod Dlouh??č a rozpoutalo se z??v?rečn?, vyhn?vac? peklo. Po chv?li se prohlal kolem n??s Jenda a bylo jasn?, ?e to bude pr??v? on, komu bude naho??e zima. Jirka se jal jej st?hat a j?? byl r??d, ?e se p??ed n??mi objevila skupinka divok??ch prasat, kter? jsem si cht?l vyfotit. Nane??t?st? z toho nic nevy??lo, ale alespo?? m??j tepov?? ot??čkom?r m?l mo?nost klesnout z červen?ho pole do oran?ov?ho. Na vrcholu jsme je??t? potkali Katku Henkovou a jej?ho nahluchl?ho psa Dafne, kter?? byla zcela paf a nebyla sto rozpoznat kdo je a kdo nen? panička. Sjezd?k v DV do Skalice je pak klasika a po n?m to v??echno skončilo. Pro p???znivce statistiky p??r ??daj?? o trati: D?lka: 82 km, p??ev????en? 1100 m. Počet ??častn?k??: 9. Tak nabrat s?ly p??ed dubnem a 12.4. se na V??s t????m. martin